இஸ்தான்புல் இ-பாஸ் காலங்கள் மற்றும் விலைகள்

2, 3, 5 அல்லது 7 நாட்களுக்கு உங்களின் சேமிப்பு உத்தரவாதமான பாஸைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் சொந்த வேகத்தில் இஸ்தான்புல்லின் சிறந்த இடங்களை ஆராயுங்கள். சிறந்த இஸ்தான்புல் இடங்களுக்கு இலவச நுழைவைப் பெறுங்கள்...

2 நாட்கள் இ-பாஸ்
வயது வந்தோர் (12 +),
210, 00 € 145, 00
குழந்தை (5-12)
160, 00 € 115, 00
3 நாட்கள் இ-பாஸ்
வயது வந்தோர் (12 +),
255, 00 € 175, 00
குழந்தை (5-12)
200, 00 € 140, 00
5 நாட்கள் இ-பாஸ்
வயது வந்தோர் (12 +),
300, 00 € 205, 00
குழந்தை (5-12)
235, 00 € 165, 00
7 நாட்கள் இ-பாஸ்
வயது வந்தோர் (12 +),
335, 00 € 225, 00
குழந்தை (5-12)
255, 00 € 180, 00

இஸ்தான்புல் இ-பாஸ் இடங்கள் மற்றும் சேமிப்புகள்